小升初网>古诗词>正文
题画(唐寅)拼音版读音/注音版
2019-09-29 19:06:52 来源:小升初网  
 

题画(唐寅)拼音版读音.jpg

 唐寅古诗“题画”一共十二首,以下是全文拼音版注音(两行为一首):

 dōng yān hé huā xī yān líng , dà chuán yú wǎng xiǎo chuán yǎn 。

 东崦荷花西崦菱,大船渔网小船罨。

 wǒ yī zhù chù zhēn kān huà , jiè wèn páng rén dào wèi céng 。

 我依住处真堪画,借问旁人到未曾。

 wū bǎi jīng shuāng yè yǐ hóng , dōng nán lóu gé zú qiū fēng 。

 乌柏经霜叶已红,东南楼阁足秋风。

 huà chéng cǐ jǐng huán kān yǒng , liàn zài xiān shēng duǎn jù zhōng 。

 画成此景还堪咏,炼在先生短句中。

 huáng yè shān jiā rào huì qín , xié yáng liú shuǐ lù yīn yīn 。

 黄叶山家绕会琴,斜阳流水路阴阴。

 dōng xī máo wū jī tún shè , qì xiàng cū shū yǒu gǔ xīn 。

 东西茅屋鸡豚社,气象粗疏有古心。

 bái qiā tán guān bì yù huán , dǎo qí lǘ zǐ kàn lú shān 。

 白袷檀冠碧玉环,倒骑驴子看庐山。

 yāo jiān xiǎo kē cáng hé wù , jǐ zhuǎn fú róng yī kē dān 。

 腰间小榼藏何物,几转芙蓉一颗丹。

 yě diàn táo huā wàn shù dī , chūn guāng duō zài huà qiáo xī 。

 野店桃花万树低,春光多在画桥西。

 yōu rén zì dé xún fāng xìng , mǎ bèi shī chéng lù yù mí 。

 幽人自得寻芳兴,马背诗成路欲迷。

 fēng qián qiān jiàn yù chán chán , luò rì céng céng shù lǐ shān 。

 峰前千涧玉潺潺,落日层层树里山。

 yī duàn shèng qíng shuí lǐng lüè , yōu rén xū gé fǔ cāng wān 。

 一段胜情谁领略,幽人虚阁俯沧湾。

 tiān fēng piāo miǎo yuē fēi quán , qiān chǐ qíng hóng fú zǐ yān 。

 天风缥缈约飞泉,千尺晴红拂紫烟。

 yáo jiàn shù mù chē zàn xī , gāo pán shān shí yǔ pán huán 。

 遥见树木车暂息,高蟠潸石与盘桓。

 fēi xuě bì kōng wú niǎo jì , cháng shān diān hè yǒu rén jū 。

 飞雪蔽空无鸟迹,长山颠壑有人居。

 hào hào tiān dì zhī shuí zuò , zhuó jiǔ dí hán yóu dú shū 。

 浩浩天地知谁坐,酌酒敌寒犹读书。

 lǜ shuǐ hóng qiáo jiā xìng huā , shù jiān máo wū sì xiān jiā 。

 绿水红桥夹杏花,数间茅屋似仙家。

 zhǔ rén mò jù kàn huā kè , náng yǒu qīng qián jiǔ bù shē 。

 主人莫拒看花客,囊有青钱酒不赊。

 wàn rèn zhī shān jiē tài xū , yī hóng píng shuǐ ráo wú lú 。

 万仞芝山接太虚,一泓萍水娆吾庐。

 rì cháng quán lài qí xiāo qiǎn , jì qǔ shū yíng dǔ mǎi yú 。

 日长全赖棋消遣,计取输赢赌买鱼。

 hóng shù zhōng jiān fēi bái yún , huáng máo yǎn dǐ jiè xié xūn 。

 红树中间飞白云,黄茅眼底界斜曛。

 cǐ zhōng dà yǒu xiāo yáo chù , nán shuō yǔ jūn huà yǔ jūn 。

 此中大有逍遥处,难说与君画与君。

 xuě mǎn liáng yuán fēi niǎo xī , nuǎn wēi gǔ duò bì chái fēi 。

 雪满梁园飞鸟稀,暖煨榾柮闭柴扉。

 wǎ pén shú dé sōng huā jiǔ , gāng shì xī dīng shí xiè guī 。

 瓦盆熟得松花酒,刚是溪丁拾蟹归。

相关推荐
相关文章